ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม
(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ หน่วย
2564 Q2/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ      
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,835.66 1,774.82
หนี้สินรวม ล้านบาท 1,231.12 1,257.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 604.54 517.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ล้านบาท 500.00 500.00
รายได้รวม ล้านบาท 674.07 440.59
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น ล้านบาท - -
กำไรสุทธิ ล้านบาท 19.28 15.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) ล้านบาท 0.02 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
ROA(%) % 3.28 3.85
ROE(%) % 3.19 4.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) % 2.86 3.41
Top