รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ 554,619,980 40.78
2 นางสาว กมลทิพย์ ภาคสุวรรณ 195,076,000 14.34
3 นางสาว ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ 110,152,000 8.10
4 นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ 110,152,000 8.10
5 นาง ยุรี โอวศิริกุล 30,000,000 2.21
6 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 20,000,000 1.47
7 นาง โสภิศ แก้วสว่าง 7,030,000 0.52
8 นาย ทรงพล ตั้งเมืองทอง 5,556,000 0.41
9 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 5,000,000 0.37
10 นาย ภิญญ์พิสิฐ ตั้งธำรงโรจน์ 5,000,000 0.37
11 นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์ 5,000,000 0.37
Top