นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นเพียงครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฏหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีต่อสถาบันการเงิน

Top