คำถามที่พบบ่อย

1. บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อใด

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ โดยนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ภายใต้เครื่องหมาย "CHIC"
มีสาขาทั้งสิ้น 4 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ 1 สาขาที่พัทยา และ 1 สาขาในประเทศกัมพูชา สำหรับแผนที่ และที่อยู่ของแต่ละสาขา ได้แสดงไว้ที่หน้า ข้อมูลทั่วไป
ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของชิค รีพับบลิค คือ ลูกค้ารายย่อย ทั้งกลุ่มบ้านเก่า และกลุ่มบ้านใหม่ ดีไซเนอร์ INTERIOR ลูกค้าโครงการ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน
ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-514-7111 ติดต่อคุณ ปิยะนุช นาคะโยธิน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-MAIL) ที่ ir@chicrepublicthai.com
ฝากคำถาม CLICK ที่นี่
Top