รายงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการ และเอกสารดาวน์โหลด

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

จรรยาบรรณ

จริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายองค์กร

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เอกสารองค์กร

ข้อบังคับบริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือรับรองบริษัท

Top