โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

Top