วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านโฮมแฟชั่นโดยมุ่งเน้นไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา

พันธกิจ

นำเสนอเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ราคาจับต้องได้ สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์

ประวัติความเป็นมา

 1. ก่อตั้งบริษัทฯ โดยนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

  • บริษัทฯ เปิดสาขาแรกที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขาบางนา
  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาที่ 2 แห่งใหม่แบบ Stand Alone ที่สาขาประดิษฐ์มนูธรรม
 2. บริษัทฯ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่บางขุนเทียน

  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาที่ 3 ที่เมกา บางนา เพื่อรองรับลูกค้าในบริเวณดังกล่าว และสร้างการรับรู้ของตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาที่ 4 ที่หัวหิน เพื่อรองรับลูกค้าในบริเวณดังกล่าว และสร้างการรับรู้ของตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯ ปิดสาขาที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ สาขาบางนา เนื่องจากมีแผนเปิดร้านค้าแบบ Stand Alone ที่บริเวณบางนา
  • บริษัทฯ เปิดสาขาที่ 2 แบบ Stand Alone ที่พัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับลูกค้าในเมืองพัทยาและจังหวัดใกล้เคียง
  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯ เปิดสาขาที่ 3 แบบ Stand Alone ที่บางนา เพื่อรองรับลูกค้าในบริเวณดังกล่าว
  • บริษัทฯ ปิดสาขาที่หัวหินเนื่องจากพื้นที่เล็กเกินไป และเมกาบางนาเนื่องจากบริษัทฯ เปิดสาขาแบบ Stand Alone ที่บางนา
  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 345,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 64,860,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 4,300,000 บาท
  • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (“DHL”) ให้เป็นผู้บริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  • บริษัทฯ ปิดศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่บางขุนเทียน เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าของ DHL ที่บางพลีทดแทน
  • บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มาที่ เลขที่ 90 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาแห่งใหม่แบบ Stand Alone สาขาที่ 4 ที่ราชพฤกษ์ พร้อมทั้งได้เปิดตัวตราสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ “Rina Hey” ซึ่งอยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ
  • ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทฯ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 30,000,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 2,600,000 บาท
  • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
  • หลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 23,000,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 1,700,000 บาท
  • บริษัทฯ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
  • บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ Chic Republic Co., Ltd.
  • บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 35,000,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 1,300,000 บาท
  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาแห่งใหม่ สาขาที่ 5 ที่ประเทศกัมพูชา โดยตั้งอยู่ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall 2 Sen Sok City กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  • บริษัทฯ เปิดตัวตราสินค้าใหม่ซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “Ashley” โดยได้มีการแบ่งพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าในทุกสาขาในประเทศ
  • บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร
  • บริษัทฯ เปิดดำเนินการสาขาแห่งใหม่ สาขาที่ 6 ที่ถนนรามอินทรา
  • ยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซต์ www.rinahey.com
  • อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
  • อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering)
  • บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 20,000,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 1,850,000 บาท
  • บริษัทฯ เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่าน E-Commerce website เต็มรูปแบบผ่านทาง www.chicrepublicthai.com และ www.rinahey.com.
  • บริษัทฯได้สร้างธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ Chic Design Studio - รับออกแบบตกแต่งภายในและรับเหมาก่อสร้าง (interior design & turnkey)
  • บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 20,000,000 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 1,750,000 บาท
  • บริษัทฯได้สร้างธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ Chic Rent In Style - บริการให้เช่าและรับจัดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดยสไตลิส

โครงสร้างองค์กร

organization-chart
Top